Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών” είναι το εξειδικευμένο στέλεχος, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.