Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
στον τομέα της Υγείας.