Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Η ειδικότητα “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας” οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων τόσο για τις υπηρεσίες του δημοσίου, όσο και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορεί να:

 • Δημιουργεί επιχειρησιακά έγγραφα.
 • Σχεδιάζει και να διαχειρίζεται δραστηριότητες του προσωπικού.
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσοντας και αναλύοντας πίνακες και γραφικές παραστάσεις.
 • Συμπληρώνει και να υποβάλλει έντυπα στις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες.
 • Πραγματοποιεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση προϋπολογισμών.
 • Διαχειρίζεται οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης.

Το Κρατικό Δίπλωμα μετά την αποφοίτηση από το ΙΕΚ EXELIXIS και την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης, δίνει το δικαίωμα συμμετοχής και μόρια στις προσλήψεις του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας” μετά την αποφοίτησή του, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου manager και μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και πιο συγκεκριμένα:

 • ΔΕΚΟ & Δημόσιους Οργανισμούς
 • Τράπεζες
 • Διοικητικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών.
 • Πολυεθνικές εταιρείες.
 • Βιομηχανίες.
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις
 • Ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Χρηματιστηριακές εταιρείες.
menu