Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας

O απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας” με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων στον τομέα της υγείας.

Με τις γνώσεις και τις δεξιότηττες που θα αποκτήσει, μπορεί να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τόσο τη Διοικητική όσο και την Οικονομική λειτουργία ενός Οργανισμού Υγείας, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, με κύριους τομείς δράσης:

 • Τη διαχείριση της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του οργανισμού
 • Την έρευνα, τον εντοπισμό και την επίλυση οικονομικών, οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων του οργανισμού
 • Τη δημιουργία επιχειρησιακών έγγραφων κάθε τύπου
 • Τη διενέργεια και τον έλεγχο διαδικασιών έκδοσης στοιχείων, όπως τιμολόγια και δελτία αποστολής
 • Τη διαμόρφωση και την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων του προσωπικού
 • Την συμμετοχή στην διαμόρφωση προϋπολογισμών
 • Την διενέργεια απογραφών περιουσιακών στοιχείων

Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας” μπορεί να εργαστεί σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των μονάδων υγείας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ως Στέλεχος ή Σύμβουλος Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα σε:

 • Δημόσια νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές κλινικές
 • Πολυιατρεία & Διαγνωστικά κέντρα
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού
menu